معرفی و تاریخچه

معرفی و تاریخچه :

‌شركت سهامي خاص اندیشه سازان بهین سرآمد در تاريخ 1390/06/07 به منظور ارائه خدمات و انجام فعالیت های مشروح در اساسنامه تشكيل شد و به همين نام تحت شماره 411893 و شناسه ملی 10320634859در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد.

 در تاریخ 1392/10/04 شرکت از تهران به مشهد انتقال یافت و تحت شماره 50177 در دفاتر ثبت شرکتهای مشهد ثبت گردید. پس از آن در تاریخ 1395/04/03 نام شرکت اندیشه سازان بهین سرآمد به تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (تابش) تغییر یافت .

واحد هاي نيروگا هي  :

شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد مالک 6 واحد گازی F5 24/4 مگاواتی و یک بلوک سیکل ترکیبی مشتمل بر دو واحد گازی F9 123/4 مگاواتی و يك واحد بخار 100 مگاواتي